Publicerad -

Den svenska modellen

VET DU att Svenska Grisar är ensamma i Europa om att ha Knorr på svansen?

Vet Du varför?

 

I Sverige kuperar vi INTE grisarnas svans.
Foto: Sven Secher


De svenska bönderna bestämde sig tidigt för att ge konsumenterna livsmedel som man kan lita på. Strikta regler för antibiotika infördes - antibiotika får endast användas för att bota sjuka djur och ingen behandling får ges utan recept från veterinär. Det är förbjudet att i tillväxtbefrämjande syfte ge djuren antibiotika - liksom annan kemoterapeutika. Köttmjöl i foder är också förbjudet.

God djurhälsa skall i Sverige uppnås genom bra stallmiljö, goda smittskyddsrutiner och sund avel.

Den svenska djurskyddslagen garanterar att djuren föds upp i en närmiljö där de kan utöva sina naturliga beteenden. Suggor ska gå fritt och inte hållas uppbundna eller vara fixerade. Smågrisar ska ha ett eget fredat och uppvärmt
utrymme där de inte är i vägen för suggan. Vår svenska modell förordar att slaktgrisarna får halm för att sysselsätta sig. På så sätt motverkas svansbitning och grissvansar får inte heller kuperas i Sverige.

Den svenska modellen ger friska djur på djurens egna villkor. Vidare har den reducerat användningen av antibiotika med mer än hälften, vilket är viktigt för att minska riskerna för uppkomst av bakteriestammar som är resistenta mot antibiotika.

I korthet:
o Friska och sunda djur
o Ingen svanskupering
o Inget köttmjöl
o Miljövänlig produktion

o Rent kött
- Salmonellafritt
- Hormonfritt
- Antibiotikafritt
- Inga medicinrester

Branschorganisationen Sveriges Grisföretagare
 

 

Svenska grisar har tillgång till strö i form av halm eller annat, i betydligt större utsträckning än grisar har i de flesta andra länder.
Foto: Sven Secher